Ø: 1,5 cm
H: 1,1 cm
H: 1,1 cm
H: 1,1 cm
H: 1 cm
78,00 kr
78,00 kr
Ø: 28 mm H: 28 mm
168,00 kr
168,00 kr
H: 5,6 cm
38,00 kr
38,00 kr
H: 4 x Ø: 2,5 cm
182,00 kr
182,00 kr
12,00 kr
12,00 kr
Ø: 2 cm
2,2 x 3 x 2 cm
H: 4 cm
80,00 kr
80,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
L: 1,9
1,6 cm
H: 3,5 cm
128,00 kr
128,00 kr
2,5 x 2,5 cm
0,5 cm
1 cm
Ø: 1 cm
Chokolade-kande H: 2,6 cm Lagkage Ø: 2,5 cm
52,00 kr
52,00 kr
2,2 x 2 cm